Previous Next
  1. Hjem
  2. Vilkår for bruk

Vilkår for bruk

Nettstedet pfaff.com («Nettstedet») eies og drives av SVP Worldwide.

LES DETTE DOKUMENTET NØYE FØR DU ÅPNER ELLER BRUKER NETTSTEDET. VED Å GÅ INN PÅ ELLER BRUKE NETTSTEDET GODTAR DU Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE OG BETINGELSENE SOM ER ANGITT NEDENFOR. HVIS DU IKKE ØNSKER Å VÆRE BUNDET AV DISSE VILKÅRENE, KAN DU IKKE FÅ TILGANG TIL ELLER BRUKE NETTSTEDET. SVP GROUP AB FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å ENDRE DENNE AVTALEN NÅR SOM HELST, OG SLIKE ENDRINGER TRER I KRAFT UMIDDELBART ETTER AT DEN ENDREDE AVTALEN ER LAGT UT PÅ NETTSTEDET. DU SAMTYKKER I Å GJENNOMGÅ AVTALEN MED JEVNE MELLOMROM FOR Å GJØRE DEG KJENT MED EVENTUELLE ENDRINGER, OG DIN VEDVARENDE TILGANG ELLER BRUK AV NETTSTEDET SKAL VÆRE DIN AVGJØRENDE AKSEPT AV DEN ENDREDE AVTALEN.

1. Åndsverk
Innholdet på nettstedet er beskyttet av opphavsrett, varemerke og andre lover om immaterielle rettigheter. Dette nettstedet og alt materiale som er tilgjengelig på nettstedet tilhører SVP Worldwide og/eller dets tilknyttede selskaper eller lisensgivere (heretter kollektivt omtalt som «SVP»).

1.1 Opphavsrett.
Du kan ikke bruke nettstedet, eller materialet som er tilgjengelig på nettstedet, på en måte som krenker våre rettigheter eller som ikke er autorisert av oss. Med mindre det er gitt uttrykkelig tillatelse til det i disse bruksvilkårene eller av eieren av dette materialet, KAN DU IKKE PÅ NOEN MÅTE ENDRE, KOPIERE, GJENGI, PUBLISERE PÅ NYTT, LASTE OPP, LEGGE UT, OVERFØRE, SELGE, LAGE BEARBEIDEDE UTGAVER AV, UTNYTTE ELLER DISTRIBUERE MATERIALET PÅ NETTSTEDET, INKLUDERT TEKST, GRAFIKK, KODE OG/ELLER PROGRAMVARE UTEN SKRIFTLIG TILLATELSE FRA SVP WORLWIDE. Du kan imidlertid skrive ut og/eller laste ned enkeltsider på nettstedet utelukkende for personlig, ikke-kommersiell bruk, forutsatt at du ikke endrer eller sletter informasjon om opphavsrett og andre rettigheter fra materialet.

1.2 Varemerker.
PFAFF og andre varemerker og tjenestemerker som brukes på nettstedet, tilhører SVP eller deres lisensgivere. Denne avtalen lisensierer ingen rettigheter til bruk av disse varemerkene eller tjenestemerkene.

1.3 Innsendinger.
Ved å legge ut eller sende inn materiale (inkludert, men ikke begrenset til digitale bilder og videoer) til nettstedet eller via e-post (eller via medier som er kjente per nå eller blir utviklet senere) til SVP, angir du: (1) at du er eieren av materialet eller at du legger ut eller sender inn med uttrykkelig samtykke fra eieren av materialet; og (2) at du er 13 år eller eldre. Når du legger ut eller sender inn materiale, godtar du også å gi SVP, og alle som er autorisert av SVP, en ikke-eksklusiv, royaltyfri, ugjenkallelig, ubegrenset, verdensomspennende, evigvarende lisens (inkludert retten til underlisens) til å bruke, kopiere, endre, selge, utnytte, distribuere, overføre, lage bearbeidelser av, offentlig vise og fremføre slikt materiale, helt eller delvis. Den foregående overdragelsen inkluderer retten til å utnytte en eventuell eiendomsrett i slik publisering eller innsending, inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter i henhold til lover om opphavsrett, varemerke eller patent i enhver relevant jurisdiksjon. Du gir også SVP, og alle som er autorisert av SVP, retten til å identifisere deg som forfatter av alle dine innlegg eller innsendinger. Du kan bli identifisert med navn, e-postadresse eller skjermnavn, etter det vi vurderer som passende. Du samtykker i at du ikke skal ha noen regress mot SVP for påstått eller faktisk overtredelse eller misbruk av eiendomsrett i din kommunikasjon med SVP.

2. Bruk av nettstedet.
Du forstår at med unntak av informasjon, produkter eller tjenester som tydelig identifiseres som levert av SVP, driver, kontrollerer eller støtter ikke SVP informasjon, produkter eller tjenester på internett på noen måte. Du kan opprette en hyperkobling til nettstedet forutsatt at koblingen ikke oppgir eller innebærer at din nettside sponses av nettstedet eller av SVP. I den grad loven tillater det, fraskriver SVP seg eventuelle garantier mot virus eller andre skadelige komponenter i forbindelse med nettstedet. Du er ansvarlig for å implementere tilstrekkelige prosedyrer og kontrollpunkter for å tilfredsstille dine egne krav til nøyaktige inndata og utdata, og for å opprettholde et verktøy utenfor nettstedet for rekonstruksjon av tapte data.

DU PÅTAR DEG DET TOTALE ANSVARET OG RISIKOEN FOR DIN BRUK AV NETTSTEDET OG INTERNETT. SVP LEVERER NETTSTEDET OG RELATERT INFORMASJON «SOM DEN ER» OG GIR INGEN UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INNSIGELSER ELLER BEKREFTELSER OVERHODET (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM TITTEL ELLER EVENTUELLE BRUDD, ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL) MED HENSYN TIL TJENESTEN, ALL VAREINFORMASJON ELLER TJENESTER SOM TILBYS GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT, OG SVP SKAL IKKE HOLDES ANSVARLIG FOR KOSTNADER ELLER SKADER SOM OPPSTÅR ENTEN DIREKTE ELLER INDIREKTE I TILKNYTNING TIL EN SLIK TRANSAKSJON. DET ER UTELUKKENDE DITT ANSVAR Å EVALUERE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN OG NYTTEN AV ALLE MENINGER, RÅD, TJENESTER, VARER OG ANNEN INFORMASJON SOM GIS GJENNOM TJENESTEN ELLER PÅ INTERNETT GENERELT. SVP GARANTERER IKKE AT TJENESTEN VIL VÆRE UAVBRUTT ELLER FEILFRI, ELLER AT FEIL PÅ TJENESTEN VIL BLI KORRIGERT.

VIDERE FORSTÅR DU AT INTERNETT INNEHOLDER UREDIGERT MATERIALE HVORAV NOE ER SEKSUELT EKSPLISITT ELLER KAN VÆRE STØTENDE FOR DEG. DIN TILGANG TIL SLIKT MATERIALE ER PÅ EGEN RISIKO. SVP HAR INGEN KONTROLL OVER OG PÅTAR SEG OVERHODET IKKE NOE ANSVAR FOR DENNE TYPEN MATERIALE.

ANSVARSBEGRENSNING
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VIL SVP KUNNE HOLDES ANSVARLIG FOR (I) ULYKKER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL TAPT OMSETNING, DRIFTSAVBRUDD, TAP AV DATA, FIRMAINFORMASJON OG LIKNENDE) SOM OPPSTÅR SOM FØLGE AV BRUK AV TJENESTE ELLER FORDI TJENESTEN IKKE KAN BRUKES, ELLER SOM FØLGE AV INFORMASJON ELLER TRANSAKSJONER SOM TILBYS PÅ TJENESTEN, ELLER BLIR LASTET NED FRA TJENESTEN, ELLER AT SLIK INFORMASJON ELLER TJENESTE BLIR FORSINKET. SELV OM SVP ELLER DERES AUTORISERTE REPRESENTANTER HAR BLITT INFORMERT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER, ELLER (II) ETHVERT KRAV SOM KAN TILSKRIVES FEIL, UTELATELSER ELLER ANDRE UNØYAKTIGHETER I TJENESTEN OG/ELLER MATERIALE ELLER INFORMASJON SOM LASTES NED GJENNOM TJENESTEN. ETTERSOM ENKELTE LAND IKKE TILLATER AT MAN FRASKRIVER SEG ANSVARET FOR FØLGESKADER ELLER ULYKKER, ER DET IKKE SIKKERT AT DISSE BEGRENSNINGENE GJELDER FOR DEG. I DISSE LANDENE BEGRENSES SVPS ANSVAR I DEN GRAD LOVEN TILLATER DET.

SVP kommer ikke med innsigelser overhodet om noe annet nettsted som du kan få tilgang til gjennom nettstedet eller som kan lenke til nettstedet. Når du går inn på et nettsted som ikke er et SVP-nettsted, må du være klar over at det er uavhengig av SVP, og at SVP ikke har noen kontroll over innholdet på dette nettstedet. En kobling til et SVP-nettsted betyr heller ikke at SVP støtter eller påtar seg noe ansvar for innholdet på eller bruken av et slikt nettsted.

3. Skadesløsholdelse.
Du samtykker i å forsvare og holde SVP, deres ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og eventuelle tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten skadesløse for alle tap, utgifter, skader og kostnader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av brudd på denne avtalen (inkludert uaktsom eller ulovlig atferd) av deg eller noen annen person som får tilgang til tjenesten.

4. Tredjeparts rettigheter.
Bestemmelsene i avsnitt 2 (Bruk av tjenesten) og 3 (Skadesløsholdelse) er til fordel for SVP og deres ledere, direktører, ansatte, agenter, lisensgivere, leverandører og tredjeparts informasjonsleverandører til tjenesten. Hver av disse personene eller enhetene skal ha rett til å hevde og håndheve disse bestemmelsene direkte mot deg på egne vegne.

5. Oppsigelse.
Vi kan kansellere eller avslutte din rett til å bruke nettstedet eller deler av nettstedet når som helst, uten grunn og uten varsel til deg og etter eget skjønn. I tilfelle avslutning eller oppsigelse er du ikke lenger autorisert til å få tilgang til den delen av nettstedet som påvirkes av en slik avslutning eller oppsigelse. Restriksjonene som er pålagt deg med hensyn til materiale som er lastet ned fra nettstedet, og ansvarsfraskrivelsene og ansvarsbegrensningene som er angitt i avtalen, skal videreføres.

6. Diverse.
Denne avtalen skal i sin helhet styres og tolkes i samsvar med lovene i delstaten New York og lovene i USA, uten å gi gyldighet til noen prinsipper i internasjonal privatrett. Du samtykker i at ethvert søksmål eller enhver rettsak mellom SVP og deg for ethvert formål angående denne avtalen eller partenes forpliktelser herunder skal bringes utelukkende for en føderal eller statlig domstol med kompetent jurisdiksjon beliggende i staten New York. Du samtykker i at ethvert søksmålsgrunnlag som oppstår som følge av eller relatert til nettstedet, må påbegynnes innen ett (1) år etter at søksmålsgrunnlaget tilkommer; ellers skal et slikt søksmålsgrunnlag utelukkes permanent. Dersom SVP unnlater å insistere på eller håndheve streng gjennomføring av enhver bestemmelse i denne avtalen, skal det ikke tolkes som om de gir avkall på noen bestemmelse eller rettighet. Verken handlemåten mellom partene eller handelspraksisen skal fungere som en endring av noen bestemmelse i denne avtalen. SVP kan overdra sine rettigheter og plikter i henhold til denne avtalen til enhver part når som helst uten varsel til deg.
Eventuelle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, er forbeholdt.

OPPHAVSRETT. © 2009 VSM Group AB. Med enerett.