Impressum en Gebruikersvoorwaarden

VSM België BVBA
Culliganlaan 1b
1831 DIEGEM

Managing Director: Georg Günther
Hoofdkantoor: Diegem
Handelsregister: Dendermonde 54.264
BTW-nr.: BE460505124

Realisatie, programmering en hosting van de pfaff.com website (the "Site"): SVP Worldwide.

1. Inhoud van het online-aanbod
De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidseisen tegen de auteur die betrekking hebben op schade van materiële of ideële aard, die werd veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie resp. door het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, zijn in principe uitgesloten, voor zover er van de kant van de auteur geen sprake is van schuld door opzet of grove nalatigheid. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina‘s of het hele aanbod zonder aparte aankondiging te veranderen, aan te vullen, te verwijderen of om de publicatie tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina‘s van derden (‚hyperlinks‘) die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden in het geval dat de auteur kennis heeft van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk is en het van hem verwacht zou mogen worden om het gebruik van de webpagina’s te verhinderen in het geval dat de inhoud van de webpagina’s in strijd is met de wet.
De auteur verklaart bij deze uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de pagina‘s herkenbaar was waarnaar gelinkt zou worden. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte/gekoppelde pagina‘s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distantieert hij zich hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina‘s die na het creëren van de link veranderd werden. Deze vaststelling geldt voor alle binnen het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen en voor externe invoer in door de auteur ingerichte gastboeken, discussieforums en mailinglijsten en op alle andere vormen van databanken, waarop de inhoud extern veranderd kan worden. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en met name voor schade die ontstaat uit het gebruik en niet-gebruik van dergelijke verstrekte informatie, is alleen de aanbieder aansprakelijk van de pagina, waarnaar verwezen werd, niet diegene, die via links slechts verwijst naar de betreffende publicatie.

3. Auteurs- en kentekenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, foto‘s, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf opgestelde of gemaakte grafieken, foto‘s, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of om een beroep te doen op grafieken, foto‘s, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die licentievrij zijn.
Alle binnen het internetaanbod genoemde en eventueel door derden beschermde handelsmerken zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het telkens geldende kentekenrecht en de eigendomsrechten van de betreffende geregistreerde bezitters. Alleen op grond van het loutere vernoemen mag niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door de rechten van derden beschermd zijn!
Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf gemaakte objecten en foto‘s berust alleen bij de auteur. Een verveelvoudiging of gebruik van zulke grafieken, foto‘s, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. Gegevensbescherming
Voor zover binnen het internetaanbod de mogelijkheid tot de invoer van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) bestaat, worden deze gegevens van de kant van de gebruiker op uitdrukkelijk vrijwillige basis prijsgegeven. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is - voor zover technisch mogelijk en redelijk - ook zonder het verstrekken van zulke gegevens resp. met vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem toegestaan. Het gebruik door derden van contactgegevens zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen die gepubliceerd zijn bij de colofon of op vergelijkbare plaatsen op de website voor het doorsturen van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Juridische stappen tegen de verzenders van zogenaamde spammails bij overtreding van dit verbod zijn uitdrukkelijk voorbehouden.

5. Rechtsgeldigheid van deze uitsluiting van aansprakelijkheid
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als deel van het internetaanbod, vanwaaruit naar deze pagina werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de geldende juridische situatie, blijven de overige delen van het document in hun inhoud en hun geldigheid daardoor onaangetast.

COPYRIGHT: © 2009 VSM Group AB. Alle rechten voorbehouden.