Previous Next
  1. Startsida
  2. Användarvillkor

Användarvillkor

Webbplatsen pfaff.com (”webbplatsen”) ägs och drivs av SVP Worldwide.

LÄS DET HÄR DOKUMENTET NOGGRANT INNAN DU BESÖKER ELLER ANVÄNDER WEBBPLATSEN. GENOM ATT BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN GODKÄNNER DU VILLKOREN NEDAN. OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR FÅR DU INTE BESÖKA ELLER ANVÄNDA WEBBPLATSEN. SVP GROUP FÖRBEHÅLLER SIG RÄTTEN ATT NÄRSOMHELST ÄNDRA DETTA AVTAL OCH SÅDANA ÄNDRINGAR TRÄDER I KRAFT OMEDELBART EFTER DET ATT DET ÄNDRADE AVTALET HAR PUBLICERATS PÅ WEBBPLATSEN. DU ÅTAR DIG ATT REGELBUNDET LÄSA IGENOM AVTALET FÖR ATT HÅLLA DIG UPPDATERAD OM EVENTUELLA ÄNDRINGAR, OCH DIN(A) FORTSATTA BESÖK PÅ ELLER ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN UTGÖR DITT SLUTGILTIGA GODKÄNNANDE AV DET ÄNDRADE AVTALET.

1. Immateriell egendom
Webbplatsens innehåll skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och annan lagstiftning avseende immateriella rättigheter. Den här Webbplatsen och allt material som finns tillgängligt på Webbplatsen tillhör SVP Worldwide och/eller dess dotterbolag eller licensgivare (nedan gemensamt kallade ”SVP”).

1.1 Upphovsrätt
Du får inte använda Webbplatsen eller det material som finns tillgängligt på Webbplatsen på ett sätt som utgör intrång i våra rättigheter eller som inte har godkänts av oss. Om det inte uttryckligen tillåts enligt dessa användarvillkor eller av ägaren av dessa material FÅR DU INTE PÅ NÅGOT SÄTT ÄNDRA, KOPIERA, REPRODUCERA, ÅTERPUBLICERA, LADDA UPP, PUBLICERA, ÖVERFÖRA, SÄLJA, SKAPA HÄRLEDDA VERK AV, EXPLOATERA ELLER DISTRIBUERA MATERIALET PÅ WEBBPLATSEN, INKLUSIVE TEXT, GRAFIK, KOD OCH/ELLER PROGRAMVARA, UTAN SKRIFTLIGT TILLSTÅND FRÅN SVP WORLDWIDE. Du får dock skriva ut och/eller ladda ner enskilda sidor på Webbplatsen enbart för personligt, icke-kommersiellt bruk, förutsatt att du inte ändrar eller raderar något upphovsrätts- eller äganderättsmeddelande från materialet.

1.2 Varumärken
PFAFF och andra varumärken och servicemärken som används på Webbplatsen tillhör SVP eller dess licensgivare. Det här Avtalet ger inga rättigheter att använda dessa varumärken eller servicemärken.

1.3 Inlämnat material
Genom att publicera eller skicka material (inklusive, utan begränsningar, digitala bilder och filmer) till Webbplatsen eller via e-post (eller via andra medier som finns idag eller utvecklas i framtiden) till SVP intygar du (1) att du är ägare till materialet eller att du gör ditt inlägg eller din överlämning med uttryckligt samtycke från materialets ägare och (2) att du är 13 år eller äldre. Vidare gäller att när du publicerar eller skickar in material ger du SVP och alla som är auktoriserade av SVP en icke-exklusiv, royaltyfri, oåterkallelig, obegränsad, global och permanent licens (inklusive rätt till underlicensiering) att använda, kopiera, ändra, sälja, exploatera, distribuera, överföra, skapa härledda verk av och offentligt visa upp detta material, helt eller delvis. Ovanstående medgivande inkluderar rätten att använda eventuella äganderätter till inlägget eller det inlämnade materialet, inklusive, men inte begränsat till, rättigheter enligt upphovsrätts-, varumärkes- eller patentlagar i tillämpligt rättsområde. Du ger också SVP och alla som är auktoriserade av SVP rätt att uppge dig som upphovsperson till dina inlägg eller ditt inlämnade material. Du kan identifieras med namn, e-postadress eller användarnamn beroende på vad vi anser lämpligt. Du samtycker till att du inte har någon regressrätt gentemot SVP med avseende på påstådda eller faktiska intrång i eller missbruk av äganderätter i din kommunikation till SVP.

2. Användning av Webbplatsen
Du är medveten om att SVP, med undantag för information, produkter och tjänster som tydligt identifieras som tillhandahållna av SVP, inte på något sätt driver, kontrollerar eller står bakom någon information eller några produkter eller tjänster på Internet. Du kan skapa en hypertextlänk till Webbplatsen förutsatt att länken inte får det att se ut som om din webbplats är sponsrad av Webbplatsen eller SVP. I den mån det är tillåtet enligt lag ger SVP inga garantier i fråga om virus eller andra skadliga komponenter i samband med Webbplatsen. Du är ansvarig för att tillämpa lämpliga rutiner och kontroller i enlighet med dina krav på noggrannhet vid in- och utmatning av data och för att tillhandahålla ett system utanför Webbplatsen för rekonstruktion av eventuella förlorade data.

DU TAR FULLSTÄNDIGT ANSVAR FÖR OCH BÄR ALL RISK VID DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH INTERNET. SVP TILLHANDAHÅLLER WEBBPLATSEN OCH RELATERAD INFORMATION ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH GER INGA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, UTFÄSTELSER ELLER REKOMMENDATIONER (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, GARANTIER AVSEENDE ÄGANDERÄTT ELLER ICKE-INTRÅNG ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL) AVSEENDE TJÄNSTEN, PRODUKTINFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. SVP ANSVARAR INTE HELLER FÖR EVENTUELLA KOSTNADER ELLER SKADOR SOM UPPSTÅR DIREKT ELLER INDIREKT TILL FÖLJD AV SÅDANA TRANSAKTIONER. DU ANSVARAR FÖR ATT BEDÖMA RIKTIGHETEN, FULLSTÄNDIGHETEN OCH ANVÄNDBARHETEN I ALLA ÅSIKTER, RÅD, TJÄNSTER, VAROR OCH ANNAN INFORMATION SOM TILLHANDAHÅLLS VIA TJÄNSTEN ELLER PÅ INTERNET I ALLMÄNHET. SVP GARANTERAR INTE ATT TJÄNSTEN KOMMER ATT FUNGERA UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT ELLER ATT FEL I TJÄNSTEN KOMMER ATT ÅTGÄRDAS.

DU ÄR OCKSÅ MEDVETEN OM ATT INTERNET INNEHÅLLER OREDIGERAT MATERIAL SOM KAN VARA SEXUELLT EXPLICIT ELLER STÖTANDE FÖR DIG. DU TAR DEL AV SÅDANT MATERIAL PÅ EGEN RISK. SVP HAR INGEN KONTROLL ÖVER OCH TAR INGET ANSVAR FÖR SÅDANT MATERIAL.

ANSVARSBEGRÄNSNING
SVP ANSVARAR INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER FÖR (I) EVENTUELLA OAVSIKTLIGA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA SKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSAT TILL, ERSÄTTNING FÖR UTEBLIVEN VINST, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAM ELLER INFORMATION OCH LIKNANDE) SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING AV ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN ELLER INFORMATION ELLER TRANSAKTIONER SOM GÖRS VIA TJÄNSTEN ELLER LADDAS NER FRÅN TJÄNSTEN ELLER EVENTUELLA FÖRSENINGAR AV SÅDAN INFORMATION ELLER I TJÄNSTEN. ÄVEN OM SVP ELLER DESS AUKTORISERADE FÖRETRÄDARE HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR ELLER (II) EVENTUELLA ERSÄTTNINGSANSPRÅK TILL FÖLJD AV FEL, UTELÄMNANDEN ELLER ANDRA FELAKTIGHETER I TJÄNSTEN OCH/ELLER MATERIAL ELLER INFORMATION SOM LADDAS NER VIA TJÄNSTEN. EFTERSOM VISSA LÄNDER INTE TILLÅTER UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING AV ANSVAR FÖR FÖLJDSKADOR ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR KAN DET HÄNDA ATT OVANSTÅENDE BEGRÄNSNING INTE GÄLLER DIG. I DESSA LÄNDER ÄR SVP:s ANSVAR BEGRÄNSAT I DEN MÅN DET ÄR TILLÅTET ENLIGT GÄLLANDE LAG.

SVP gör inga utfästelser beträffande andra webbplatser som du kan nå via Webbplatsen eller som länkar till Webbplatsen. När du besöker en webbplats som inte tillhör SVP måste du vara medveten om att den är fristående från SVP och att SVP inte har någon kontroll över innehållet på den webbplatsen. En länk till en SVP-webbplats innebär inte heller att SVP godkänner eller tar ansvar för innehållet på eller användningen av en sådan webbplats.

3. Ersättningsansvar
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla SVP och dess chefer, medarbetare, ombud, licensgivare och leverantörer samt externa informationsleverantörer till Tjänsten skadeslösa med avseende på alla förluster, utgifter, skador och kostnader, inklusive rimliga advokatarvoden, som uppkommer till följd av eventuella överträdelser av detta Avtal (inklusive vårdslöst eller felaktigt beteende) av dig eller en annan person som använder Tjänsten.

4. Tredjepartsrättigheter
Bestämmelserna i punkt 2 (Användning av Tjänsten) och 3 (Ersättning) är avsedda att skydda SVP och dess chefer, medarbetare, ombud, licensgivare, leverantörer och eventuella externa informationsleverantörer till Tjänsten. Var och en av dessa individer eller enheter har rätt att hävda och verkställa dessa bestämmelser direkt gentemot dig för egen räkning.

5. Uppsägning av avtal
Vi kan närsomhelst och efter eget gottfinnande avbryta eller upphäva din rätt att använda Webbplatsen eller en del av Webbplatsen utan anledning och utan föregående meddelande. Vid ett upphävande har du inte längre tillgång till den del av Webbplatsen som omfattas av upphävandet. De begränsningar som du omfattas av med avseende på material som har laddats ner från Webbplatsen och friskrivningarna och begränsningarna av ansvar enligt Avtalet ska fortsätta att gälla.

6. Övrigt
Det här Avtalet lyder under och ska tolkas enligt lagstiftningen i delstaten New York och USA:s lagstiftning och inga principer om lagkonflikter ska gälla. Eventuella rättsliga åtgärder eller förfaranden mellan SVP och dig i avseenden som rör detta Avtal eller parternas skyldigheter enligt detta Avtal ska uteslutande hänvisas till behörig federal eller delstatlig domstol i delstaten New York. Eventuella rättsliga åtgärder som vidtas på grund av eller i relation till Webbplatsen ska inledas inom ett (1) år efter det att grunden för talan uppstod. I annat fall ska ärendet vara permanent preskriberat. Om SVP inte insisterar på eller genomdriver strikt efterlevnad av en bestämmelse i detta Avtal ska detta inte tolkas som ett upphävande av en bestämmelse eller rättighet. Bestämmelserna i detta Avtal ska inte ändras genom parternas agerande eller affärspraxis. SVP kan närsomhelst och utan föregående meddelande överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till en annan part.
Alla rättigheter som inte uttryckligen ges häri är förbehållna.

COPYRIGHTMEDDELANDE. © 2009 VSM Group AB. Med ensamrätt.